Linh Son

 

1334 FM 646 North Road  Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2020 Program

Buddhist Temple

CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA LỄ TẾT CANH TÝ 2020

 

CHIỀU 30 TẾT  ( THỨ SÁU  24/01/2020 )

 4:00 pm - Khóa Lễ sám hối Hồng Danh cuối năm

 8:00 pm - Tụng kinh Cầu An cuối năm

 9:00 pm - Thầy Trụ Trì nói về những thành qủa Phật sự 1 năm qua

 10:00 pm - Lễ đón Giao Thừa Múa Lân, xin lộc đầu năm và trà bánh vui xuân

 

MÙNG 1 TẾT  ( THỨ BẢY  25/01/2020 )                                                   MÙNG 2 TẾT  ( CHỦ NHẬT  26/01/2020 )

  4:00 am - Ngồi Thiền                                                                              4:00 am - Ngồi Thiền

  5:00 am - Công phu sáng và Lễ Vía Đức Phật Di Lặc                                  5:00 am - Công phu sáng

  11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh                              11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh

  2:00 pm - Khóa Lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm                                          2:00 pm - Khóa Lễ tụng Kinh Dược Sư đầu năm

  4:00 pm - Khóa Lễ Sám hối Hồng Danh đầu năm                                       4:00 pm - Công phu chiều và Mông Sơn Thí Thực

  7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh                                               7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh

 

MÙNG 3 TẾT  ( THỨ HAI  27/01/2020 )                                                    MÙNG 4 TẾT  ( THỨ BA  28/01/2020 )

  4:00 am - Ngồi Thiền                                                                              4:00 am - Ngồi Thiền

  5:00 am - Công phu sáng                                                                        5:00 am - Công phu sáng

  11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh                               11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh

  2:00 pm - Khai Kinh Pháp Hoa (Tụng cho đến hết tháng)                            2:00 pm - Tụng Kinh Pháp Hoa

  4:00 pm - Công phu chiều và Mông Sơn Thí Thực                                       4:00 pm - Công phu chiều và Mông Sơn Thí Thực

  7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh                                                7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh