Linh Son

 

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2020 Program

Buddhist Temple

1402 FM 646 North Road Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

1

2

3

4

1. Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài Ta Bà Giáo Chủ

1. Siddhattha Gotama, the Supreme Buddha

 

2. Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài tiêu biểu cho trí huệ Phật

2. Mahasthamaprapta Bodhisattva, guardian of the Buddha's wisdom

 

3. Phật A Di Đà, ngài Tiếp Dẫn Đạo Sư của thế giới Cực Lạc

3. Amitabha - the principal Buddha in the Pure Land

 

4. Quán Thế Âm Bồ Tát, Vị Bồ Tát nghe được âm thanh cầu cứu khổ cứu nạn của chúng sanh

4. Avalokitesvara Bodhisattva, the bodhisattva who embodies the compassion of all Buddhas

 

Buddhism

Downloadable

Niệm Phật, Lạy Phật Sám Hối, Phát Nguyện

No Beginning No End, kinh Bát Nhã