Linh Son

 

1334 FM 646 North Road  Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2020 Program

Buddhist Temple

Thường Lệ

- 11:00 đến 11:45 sáng

- 4:00 đến 5:00 chiều

Thứ Bảy

- 11:00 đến 11:45 sáng

- 4:00 đến 5:00 chiều

- 6:30 đến 8:00 tối

Chủ Nhật

- 11:00 đến 11:45 sáng

- 1:00 đến 2:30 chiều

- 4:00 đến 5:00 chiều

 

Kinh Tụng Hàng Ngày

Tụng Sám Hối

 

Kinh Tụng Hàng Ngày

Tụng Sám Hối

Thuyết Pháp

 

Kinh Tụng Hàng Ngày

Kiết Hạ, Kinh Chú Đại Bi

Tụng Sám Hối

Weekdays

- 11:00 AM to 11:45AM

- 4:00 PM to 5:00 PM

Saturday

- 11:00 AM to 11:45AM

- 4:00 PM to 5:00 PM

- 6:30 PM to 8:00 PM

Sunday

- 11:00 AM to 11:45AM

- 1:00 PM to 2:30 PM

- 4:00 PM to 5:00 PM

 

Daily Peace Praying

Daily Prayer of Repentance

 

Daily Peace Praying

Daily Prayer of Repentance

Teaching of the Dhamma

 

Daily Peace Praying

Vassa (Rainy Season) Praying

Daily Prayer of Repentance

Calendar