Linh Son

 

1334 FM 646 North Road  Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2019 Program

Buddhist Temple

CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA LỄ TẾT KỶ HỢI 2019

 

CHIỀU 30 TẾT  ( THỨ HAI  4/2/2019 )

 4:00 pm - Khóa Lễ sám hối Hồng Danh cuối năm

 8:00 pm - Tụng kinh Cầu An cuối năm

 9:00 pm - Thầy Trụ Trì nói về những thành qủa Phật sự 1 năm qua

 10:00 pm - Lễ đón Giao Thừa Múa Lân, xin lộc đầu năm và trà bánh vui xuân

 

MÙNG 1 TẾT  ( THỨ BA  5/2/2019 )                                                         MÙNG 2 TẾT  ( THỨ TƯ  6/2/2019 )

  4:00 am - Ngồi Thiền                                                                                4:00 am - Ngồi Thiền

  5:00 am - Công phu sáng và Lễ Vía Đức Phật Di Lặc                                    5:00 am - Công phu sáng

  11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh                                11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh

  2:00 pm - Khóa Lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm                                            2:00 pm - Khóa Lễ tụng Kinh Dược Sư đầu năm

  4:00 pm - Khóa Lễ Sám hối Hồng Danh đầu năm                                         4:00 pm - Công phu chiều và Mông Sơn Thí Thực

  7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh                                                  7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh

 

MÙNG 3 TẾT  ( THỨ NĂM  7/2/2019 )                                                        MÙNG 4 TẾT  ( THỨ SÁU  8/2/2019 )

  4:00 am - Ngồi Thiền                                                                                 4:00 am - Ngồi Thiền

  5:00 am - Công phu sáng                                                                           5:00 am - Công phu sáng

  11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh                                 11:00 am - Cúng ngọ và cúng cơm cho chư hương linh

  2:00 pm - Khai Kinh Pháp Hoa (Tụng cho đến hết tháng)                               2:00 pm - Tụng Kinh Pháp Hoa

  4:00 pm - Công phu chiều và Mông Sơn Thí Thực                                          4:00 pm - Công phu chiều và Mông Sơn Thí Thực

  7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh                                                   7:00 pm - 8:00 pm - Ngồi thiền và chỉ tịnh.