Linh Son

 

1402 FM 646 Rd N Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2017 Program

Buddhist Temple

 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA LỄ TẾT ĐINH DẬU

 

 CHIỀU 30 TẾT (THỨ SÁU  27/1/2017)                                          MÙNG 3 TẾT (THỨ HAI  30/1/2017)

 4:00 pm Khóa Lễ sám hối Hồng Danh cuối năm                                   4:00 am Ngồi thiền

 8:00 pm Tụng Kinh Cầu An cuối năm                                                  5:00 am Công phu sáng

 9:00 pm Thầy Trụ Trì nói về những thành qủa Phật sự 1 năm qua       11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm chư hương linh

               Đọc bài chúc Tết của Hòa Thượng Tăng Thống.                     2:00 pm Khai Kinh Pháp Hoa. (Tụng cho hết tháng)

10:00 pm Lễ đón Giao Thừa Múa Lân, xin lộc đầu năm                           7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh

               và trà bánh vui Xuân.    

                                                                                                        MÙNG 4 TẾT (THỨ BA  31/1/2017)

 MÙNG 1 TẾT (THỨ BẢY  28/1/2017)                                             4:00 am Ngồi thiền

 4:00 am Ngồi thiền                                                                            5:00 am Công phu sáng

 5:00 am Công phu sáng và Lễ Vía Đức Phật Di Lặc                             11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm chư hương linh

11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm cho tất cả chư hương linh                    2:00 pm Tụng Kinh Pháp Hoa

 2:00 pm Khóa Lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm                                       4:00 pm Công phu chiều và Mông-Sơn Thí-Thực

 4:00 pm Khóa Lễ sám hối Hồng Danh đầu năm                                    7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh.

 7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh

 

 MÙNG 2 TẾT (CHỦ NHẬT  29/1/2017)

 4:00 am Ngồi thiền

 5:00 am Công phu sáng

11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm chư hương linh

 2:00 pm Khóa Lễ tụng Kinh Dược Sư đầu năm  

 4:00 pm Công phu chiều và Mông-Sơn Thí-Thực

 7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh